Στην Επιτροπή Παιδείας τα νομοσχέδια για το Υφυπουργείο Πολιτισμού

Κατατέθηκαν στην τελευταία τακτική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής και συζητούνται την Τετάρτη από την Κοινοβουλευτική Παιδείας το νομοσχέδιο για την Ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Διορισμού Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων και το νομοσχέδιο για τη συνεπακόλουθη μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού, θα έχει στις αρμοδιότητες του τη χάραξη και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής και πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου, με αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης δημιουργίας, τη διαχείριση των αρχαιοτήτων και αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και τη διεξαγωγή ερευνών και ανασκαφών, την καταγραφή και αποδελτίωση με συμβατικά ή/και ψηφιακά μέσα της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας από τον τουρκικό στρατό, για σκοπούς προστασίας της από καταστροφές ή λεηλασία, την αποτροπή της πλαστογράφησης και την προβολή της πραγματικής πολιτιστικής ταυτότητας των κατεχομένων περιοχώνˑ

Στις αρμοδιότητες του θα έχει ακόμα τη διαχείριση ή και εποπτεία δημοσίων μουσείων, πινακοθηκών, βιβλιοθηκών και άλλων ανάλογων πολιτιστικών οργανισμών και ή ιδρυμάτων. Επίσης, την ανάπτυξη πολιτικής για την ενθάρρυνση των εκδόσεων και του βιβλίου, καθώς και ευρύτερα για την καλλιέργεια της λογοτεχνίας και των γραμμάτων. Περαιτέρω, θα έχει την προώθηση της κατάρτισης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης σε θέματα πολιτισμού, την προώθηση και στήριξη επενδύσεων σε πολιτιστικές υποδομές και γενικά τον πολιτισμό, περιλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων και κινήτρων, την υλοποίηση των πολιτικών που σχετίζονται ιδίως με την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την πρόσβαση και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, καθώς και την περιφέρεια και τις πολιτιστικές βιομηχανίες, την προαγωγή της θεατρικής τέχνης, τη διαμόρφωση πολιτικής και την ανάπτυξη προγραμμάτων και κινήτρων για τη στήριξη της θεατρικής δημιουργίας και της θεατρικής ανάπτυξης με δυνατότητα συνεργασίας με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρουˑ

Θα είναι επίσης αρμόδιο για την καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας των πολιτών και την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του κυπριακού θεάτρου και του θεάτρου άλλων χωρών, την παροχή χορηγιών και υποστηρικτικών δομών σε επαγγελματικές ομάδες ή θιάσους για θεατρικές δημιουργίες και ή παραστάσεις δυνάμει συγκεκριμένων σχεδίων και κινήτρων, την ενθάρρυνση συμμετοχής του κοινού στα πολιτιστικά αγαθά και την πολιτιστική δημιουργία και την ανάπτυξη πολιτικής αποκέντρωσης και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιφέρειας, την επεξεργασία και εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης και χρηματοδότησης, καθώς και ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας φορέων και οργανισμών πολιτιστικής δραστηριότητας. Επίσης, τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών και τη δημιουργία αρχείων σχετικά με την καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτιστική παράδοση, τη διενέργεια διαγωνισμών και την απονομή βραβείων για την ενθάρρυνση της πολιτιστικής δημιουργίας, τη χάραξη στρατηγικής προβολής, προώθησης και ανάδειξης της αρχαίας και σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου και του σύγχρονου πολιτισμού της στο εξωτερικό, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ταμείων σχετικά με τον πολιτισμό.

Στη σειρά των αρμοδιοτήτων θα εμπίπτουν επίσης η ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με άλλα κράτη και την προώθηση δικτύωσης και ευκαιριών ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο, η ανάπτυξη οργανωμένης στρατηγικής πολιτιστικής διπλωματίας που να θέτει τις βάσεις για μια δυναμική προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος της Κύπρου, η εποπτεία των πολιτιστικών θεμάτων και τη συνεργασία με άλλα Τμήματα, Υπηρεσίες και Οργανισμούς που έχουν πολιτιστική δράση και ασκούν πολιτιστική διακυβέρνηση, η προβολή και ανάπτυξη της λαϊκής τέχνης και την αξιοποίηση της στην σύγχρονη χειροτεχνία της Κύπρου, η συνεχής αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της δομής και των υπηρεσιών του Υφυπουργείου, η προώθηση της καινοτομίας στο χώρο του πολιτισμού.

Τέλος θα έχει οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες δύνανται να ανατεθούν με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου για τη στελέχωση Υφυπουργείου μεταφέρονται σε αυτό οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Αρχαιοτήτων η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας η αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Σε αυτό το πλαίσιο μεταφέρονται οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου και οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, οι οποίοι αμέσως πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρετούσαν στα υπό αναφορά Τμήματα ή Υπηρεσίες και θα αποτελούν υπαλλήλους του Υφυπουργείου.

Επίσης μεταφέρεται αριθμός υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου κατά τρόπο που καθορίζεται με τον προτεινόμενο νόμο.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ακόμα ότι ο Υφυπουργός αποτελεί τον πολιτικό προϊστάμενο και την αρμόδια αρχή για τους υπαλλήλους του Υφυπουργείου, ο οποίος ενεργεί μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, κατ’ αναλογία των αρμοδιοτήτων που έχουν οι Υπουργοί για το προσωπικό των Υπουργείων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου.

Το νομοσχέδιο διαλαμβάνει ακόμα ότι ο Υφυπουργός διορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας και ότι η διάρκεια της θητείας του Υφυπουργού δεν υπερβαίνει τη διάρκεια θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του οποίου αυτός διορίστηκε και τερματίζεται κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Επιπλέον προβλέπεται ότι η αποζημίωση του Υφυπουργού είναι του ιδίου ύψους με την προβλεπόμενη αποζημίωση για τους Υπουργούς και ότι οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα και όροι ισχύουν και/ή παρέχονται στους Υπουργούς ισχύουν και/ή παρέχονται κατ’ αναλογίαν στον Υφυπουργό.

Διευκρινίζεται ότι ο Υφυπουργός δύναται να υποβάλλει προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο και να παρίσταται στις συνεδρίες αυτού για θέματα για τα οποία του ανατίθεται εξουσία ή αρμοδιότητα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή από το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς όμως να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

(ΚΥΠΕ/ΜΦ/ΓΒΑ)

  • ΠΑΡΑΘΥΡΟ

    Το «Παράθυρο» είναι το πολιτιστικό ένθετο της εφημερίδας Πολίτης [Κύπρος] και του διαδικτυακού πόρταλ www.politis.com.cy. Ειδήσεις, συνεντεύξεις, συναντήσεις, ρεπορτάζ, ήχοι, εικόνες – κινούμενες και στατικές, κριτικές προσεγγίσεις, λοξές ματιές. Βλέπουμε το δέντρο, δεν χάνουμε το δάσος

You May Also Like

Μεγάλη έκθεση για τον Σεφέρη στο Παν/μιο Νεάπολις

Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την έκδοση της συλλογής του Γιώργου Σεφέρη ...

Πρώτη συμμετοχή της Κύπρου στην 50ή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Καΐρου

Η Κύπρος συμμετέχει για πρώτη φορά στην 50ή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Καΐρου, ένα από ...

Φεστιβάλ Εν Κινήσει

Το πρόγραμμα Visibility επανέρχεται με το Φεστιβάλ Εν Κινήσει που διοργανώνεται από την Νέα ...

Σε δημοπρασία το τελευταίο έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι

Στις 15 Νοεμβρίου θα δημοπρατηθεί το τελευταίο έργο του ντα Βίντσι που ήταν, έως ...

Νέο «σπίτι» για τον Καβάφη, στο Ίδρυμα Ωνάση

Μια σειρά από παρεμβάσεις και εκδηλώσεις προγραμματίζει το Ίδρυμα Ωνάση για τον Κωνσταντίνο Καβάφη, ...

Κυπριακό «παρών» στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης-+

Στην παρουσία του διάσημου ελληνικής καταγωγής Αλεξάντερ Πέιν σηκώνει σήμερα αυλαία το 54ο Φεστιβάλ ...

X