Άνοιξε η θέση Μορφωτικού Συμβούλου στο Σπίτι της Κύπρου

Μερόπη Μωυσέως Δημοσιεύθηκε 20.5.2020

Ως «άμεση ανάγκη» προωθείται η πλήρωση της θέσης Μορφωτικού Συμβούλου στο Σπίτι της Κύπρου, στην Αθήνα.


Σύμφωνα με σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος [που αφορά μόνο δημόσιους υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς], «υπάρχει άμεση ανάγκη για απασχόληση Λειτουργού, κατόχου Κλίμακας τουλάχιστον Α11(ii), για εκτέλεση καθηκόντων Μορφωτικού Συμβούλου στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όχι αργότερα από τις 5/6/2020, με συμπληρωμένο και το Έντυπο Αίτησης. Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει καθήκοντα τον Σεπτέμβριο 2020.

Αυτή τη στιγμή, Μορφωτική Σύμβουλος στο Σπίτι της Κύπρου είναι η δρ Νάντια Στυλιανού, η οποία είχε αποσπαστεί τον Ιούλιο 2018 από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, όπου ήταν ανώτερη λειτουργός του τομέα των Γραμμάτων.

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:
 1. Η διεύθυνση και λειτουργία του Σπιτιού της Κύπρου.

 2. Η συστηματική προβολή της ιστορικής πορείας, του πολιτισμού και της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας της Κύπρου.

 3. Η ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας και για τις διάφορες εκπαιδευτικές νομοθεσίες.

 4. Η ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας και η προώθηση της υλοποίησης του προγράμματος πολιτιστικής συνεργασίας με την Ελλάδα.

 5. Η συμβολή στην καλλιέργεια και προαγωγή των κυπρολογικών σπουδών στην Ελλάδα.

 6. Η εξασφάλιση της συμμετοχής της Κύπρου σε θεσμικά πολιτιστικά γεγονότα στην Ελλάδα.

 7. Η πληροφόρηση και ενημέρωση του ελλαδικού κοινού πάνω στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά θέματα της Κύπρου.

 8. Η συνεργασία με τα ελλαδικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την προβολή των δραστηριοτήτων του Σπιτιού της Κύπρου.

 9. Η αξιοποίηση και υποβοήθηση των Κυπρίων πολιτιστικών δημιουργών που ζουν στην Ελλάδα.

 10. Η παροχή βοήθειας και καθοδήγησης σε Κύπριους φοιτητές και νέους Κύπριους επιστήμονες.

 11. Η ενημέρωση υπηρεσιών και άλλων φορέων της Κύπρου για την πολιτιστική και εκπαιδευτική κίνηση στην Ελλάδα.


Ο/η Μορφωτικός/η Σύμβουλος είναι υπόλογος στο Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και υπάγεται διοικητικά στον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα.


Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
 1. Κυπριακή Υπηκοότητα

 2. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Φιλολογία, Ιστορία, Φιλοσοφία, Αρχαιολογία, Γλώσσες, Πολιτιστικές, Κοινωνιολογικές ή Κλασικές Σπουδές, Αρχιτεκτονική ή/και Καλές Τέχνες. Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο

 3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε σχέση με τους κλάδους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω θα θεωρείται πλεονέκτημα.

 4. Κάτοχος Κλίμακας τουλάχιστον Α11(ιι), είτε στη Δημόσια είτε στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

 5. Πολύ καλή γνώση των πολιτιστικών πραγμάτων της Κύπρου και ενημερότητα πάνω στην πνευματική ζωή της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

 6. Ενημερότητα σε θέματα κυπριακής και ευρωπαϊκής εκπαίδευσης.

 7. Γνώση των θεμάτων ή/και των προβλημάτων των Κυπρίων φοιτητών στην Ελλάδα.

 8. Πολύ καλή γνώση της ελλαδικής πραγματικότητας.

 9. Γνώση του τρόπου λειτουργίας του δημόσιου τομέα (νόμοι, κανονισμοί, διατάξεις κλπ.)

 10. Οργανωτική και διοικητική ικανότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

 11. Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

 12. Καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 13. Δεκαετής, τουλάχιστον, πείρα σε θέματα εκπαιδευτικών ή/και πολιτιστικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

 14. Ικανότητες συνεργασίας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή/και εμπειρία στο θέμα αυτό.


Αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα στις γλώσσες, ισχύει ο κατάλογος αποδεκτών από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας / Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας τεκμηρίων για γνώση της ελληνικής, της αγγλικής, της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας, όπως αυτά καθορίζονται στους ιστότοπους http://psc.gov.cy και http://eey.gov.cv, αντίστοιχα.


Γ. Η έναρξη της περιόδου απασχόλησης ορίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2020. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017, και ειδικότερα με την παράγραφο (6) του υπό αναφορά άρθρου, για την χρονική διάρκεια υπηρεσίας υπαλλήλου σε Διπλωματική ή άλλη Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, εφαρμόζονται οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμοί.


Δ. Στο/η Λειτουργό που θα επιλεγεί θα καταβάλλεται, επιπρόσθετα από τις απολαβές της Κύπρου, Επίδομα Εξωτερικού και Επίδομα Ενοικίου, όπως αυτά καθορίζονται κατά καιρούς. Θα αναληφθούν, επίσης τα έξοδα μετάβασης του/της καθώς και της οικοσκευής του/της, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς.


Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο συνημμένο Έντυπο -Αίτηση.


Το Έντυπο - Αίτηση θα πρέπει να σταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Γενικό Διευθυντή, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, 2006 Λευκωσία), όχι αργότερα από τις 5 Ιουνίου 2020, συνοδευόμενο από βιογραφικό σημείωμα στο       πρότυπο του Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae) και από συνοδευτική επιστολή (motivation letter) μαζί με όλα τα απαραίτητα Διπλώματα/Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά, σε σχέση με τα Απαιτούμενα Προσόντα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ