Προκήρυξη του 36ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου ΘΟΚ 2023

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 16.6.2023
Με στόχο την ενίσχυση, προώθηση και στήριξη του Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Κύπρο.

1. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου προκηρύσσει το 36ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 2023 με στόχο την ενίσχυση, προώθηση και στήριξη του Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Κύπρο.

2. Μέσα από την ενεργοποίηση των θεατρικών ομάδων, το Φεστιβάλ στοχεύει επίσης στο να αυξήσει τις ευκαιρίες πρόσβασης όλων των πολιτών στην τέχνη του θεάτρου.

3. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο διάστημα 2 Οκτωβρίου-12 Νοεμβρίου 2023.

Όροι:

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν αποκλειστικά ερασιτεχνικές ομάδες με έδρα την Κύπρο που πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

5. Οι ομάδες πρέπει να έχουν ανεβάσει τουλάχιστον δύο διαφορετικές θεατρικές παραγωγές σε διαφορετικά έτη, κατά την τελευταία πενταετία μη περιλαμβανομένης της χρονιάς που διανύουμε, πλην της παραγωγής που αιτούνται να παρουσιάσουν στο φετινό φεστιβάλ.

6. Όλες οι θεατρικές ομάδες, θα πρέπει να είναι έτοιμες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, με φυσική παρουσία, από τις 2 Οκτωβρίου 2023 για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στο Φεστιβάλ. Το πρόγραμμα παραστάσεων καθορίζεται από τον ΘΟΚ.

7. Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί που θα λαμβάνουν μέρος στις ομάδες θα πρέπει να είναι ενήλικες, 18 ετών και άνω. Συμμετοχή ανηλίκων ατόμων λόγω συγκεκριμένων απαιτήσεων του έργου, θα πρέπει να γίνεται κατ’ εξαίρεση, μόνο αν επιβάλλεται από το κείμενο, και μόνο με γραπτή έγκριση του ΘΟΚ.

8. Οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παρουσιάσουν στο Φεστιβάλ οποιοδήποτε έργο περιλαμβανομένου και παιδικού. Το έργο θα πρέπει να είναι κανονικής διάρκειας (70΄ – 105΄ συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος) και όχι κάτω των 55΄ μη συμπεριλαμβανομένου διαλείμματος. Η συνολική διάρκεια της παράστασης χωρίς διάλειμμα θα πρέπει να είναι μέχρι 90 λεπτά.

9. Ομάδες που δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους, μπορούν να αιτηθούν εξαίρεσης, παραθέτοντας τους λόγους, μαζί με την αίτησή τους, μέχρι την 16 η Ιουλίου 2023. Η απόφαση για ένταξη στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι αποκλειστική ευθύνη του ΘΟΚ.

10. Κάθε ομάδα μπορεί να λάβει μέρος στο Φεστιβάλ με μια μόνο παράσταση.

11. Ομάδες που παρουσιάζουν πρωτότυπα κείμενα ή πρωτοεμφανιζόμενες διασκευές κειμένων, θα πρέπει να υποβάλουν το κείμενο του έργου προκειμένου να εγκριθεί η συμμετοχή τους τον ΘΟΚ. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω ομάδες θα πρέπει να απευθύνονται εκ των προτέρων με ειδικό αίτημα, το οποίο θα αποστέλλεται στη διεύθυνση nmourouzi@thoc.org.cy μαζί με την αίτηση. Η απάντηση ως προς έγκριση για συμμετοχή ή όχι στο Φεστιβάλ, θα αποσταλεί στον αιτητή μέχρι το τέλος Ιουλίου και θα αφορά στην αρτιότητα του κειμένου. Η απόφαση είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει διαδικασία δευτεροβάθμιας εξέτασης από άλλο θεσμικό όργανο, ή διαδικασία ένστασης.

12. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ η οποία διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ:

α) θα αποτελείται από ανθρώπους του θεάτρου που θα είναι σε θέση να δώσουν πρακτικές συμβουλές στα σχήματα κατά την προετοιμασία των παραστάσεων.

(β) θα συνεργάζεται όπου χρειάζεται με τις θεατρολόγους του ΘΟΚ.

(γ) θα μπορεί να παρέχει πρακτικές συμβουλές σε σχήματα που το επιθυμούν. Τα σχήματα θα πρέπει ει δυνατόν να ζητήσουν τη συνδρομή της Επιτροπής με την αίτησή τους η οποία θα πρέπει να σταλεί μέχρι την 16 η Ιουλίου 2023. Ακολούθως, μέλος ή μέλη της Επιτροπής θα παρακολουθούν δοκιμή σε χρόνο που θα καθορίζεται από κοινού, και θα παρέχει/ουν συμβουλές, κατά το μήνα Σεπτέμβριο.

(δ) θα παρακολουθεί όλες τις παραστάσεις και θα απονείμει αριθμό τιμητικών διακρίσεων για τις καλύτερες παραστάσεις του Φεστιβάλ. Η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει τον αριθμό των διακρίσεων, νοουμένου ότι αυτός δεν υπερβαίνει το 1/5 των συμμετοχών.

(ε) θα μπορεί να αποφασίσει την απονομή περιορισμένου αριθμού ειδικών βραβείων π.χ. ερμηνείας ανδρικού ή γυναικείου ρόλου (πρώτου ή άλλου).

(στ) μπορεί να επιλέγει και να εισηγείται προς το Δ.Σ. του ΘΟΚ τρεις παραστάσεις για φιλοξενία σε χώρο του ΘΟΚ, από τις οποίες η μία τουλάχιστον να είναι αμιγώς ερασιτεχνική (χωρίς συμμετοχή επαγγελματιών συντελεστών). Δεν θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτές παραστάσεις σχημάτων που παρουσιάστηκαν μέσα από το Φεστιβάλ την προηγούμενη χρονιά στις Σκηνές του ΘΟΚ, ώστε να δίνεται αυτή η ευκαιρία και σε άλλα σχήματα. Θα μπορούν όμως να συμπεριλαμβάνονται στις διακρίσεις, παραστάσεις που διακρίθηκαν και την προηγούμενη χρονιά ή και επιλέγηκαν για φιλοξενία στις Σκηνές του ΘΟΚ.

(ζ) αποστέλλει στο κάθε σχήμα αναλυτικό σκεπτικό σε σχέση με την παράσταση που είδε.

(η) μπορεί να υποβάλλει εισηγήσεις προς το Δ.Σ. σε συνεργασία με τη Λειτουργό Θεατρικής Ανάπτυξης, η οποία μπορεί να κληθεί από την Επιτροπή να μετέχει συμβουλευτικά στις πιο πάνω διαδικασίες αν χρειαστεί, προκειμένου να διατηρείται ο χαρακτήρας και η συνοχή των διοργανώσεων του Φεστιβάλ και να προωθούνται βέλτιστα οι στόχοι του.

13. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ θα πάρουν φέτος οικονομική ενίσχυση €700. Το ποσό δύναται να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων και το διαθέσιμο κονδύλι. Οι ομάδες που θα κληθούν να παρουσιάσουν την παράστασή τους στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ, θα λάβουν πρόσθετο ποσό €1000.

14. Σε όλες τις ομάδες θα απονεμηθεί Δίπλωμα Συμμετοχής.

15. Οι ομάδες που θα συμπεριληφθούν στο Φεστιβάλ και θα τύχουν της επιχορήγησης του ΘΟΚ, θα έχουν οι ίδιες την ευθύνη για τη διοργάνωση της παράστασης και τις εισπράξεις, αλλά και για την εξασφάλιση τυχόν πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων που προκύπτουν. Νοείται πως θα έχουν και την ευθύνη για την τήρηση οποιωνδήποτε μέτρων που τυχόν θα ισχύουν λόγω οποιασδήποτε πανδημίας ή άλλης ειδικής συνθήκης. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Οργανισμός επ’ αυτών. Ως αποδεικτικό έγγραφο ότι έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα διαβήματα για την εξασφάλιση των πιο πάνω, θα απαιτείται ενυπόγραφη δήλωση από τον υπεύθυνο της ομάδας.

16. Οι ομάδες που δεν θα ανεβάσουν/παρουσιάσουν την παράστασή τους στο πλαίσιο του προγράμματος του Φεστιβάλ για οποιοδήποτε λόγο, δεν προνοείται να λάβουν οικονομική ενίσχυση.

17. Δε θα γίνονται δεκτές συμμετοχές από ομάδες που ανεβάζουν το ίδιο έργο με τον ίδιο σκηνοθέτη. Σε τέτοια περίπτωση θα αποκλείονται και οι δύο ομάδες. Αναμένεται από τους σκηνοθέτες να μην σκηνοθετούν περισσότερα από 3 διαφορετικά έργα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. (Είναι ευθύνη των ομάδων να θέτουν τον όρο στο σκηνοθέτη τους).

18. Οι ομάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Έντυπο Συμμετοχής 2023 το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.thoc.org.cy) και να το αποστείλουν στο nmourouzi@thoc.org.cy μέχρι τις 16 Ιουλίου 2023 μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

19. Οι Ερασιτεχνικές Ομάδες θα μπορούν να χρησιμοποιούν, αν το επιθυμούν, τις βοηθητικές υπηρεσίες επαγγελματιών συντελεστών του Θεάτρου στο ανέβασμα του έργου τους. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή επαγγελματιών ηθοποιών στις παραστάσεις, εκτός αν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων γραπτή άδεια για εξαιρετικά ειδικούς λόγους. Στην περίπτωση που εντοπίζεται παράβαση επ’ αυτού, η ομάδα θα αποκλείεται από τις διαδικασίες του Φεστιβάλ περιλαμβανομένης της επιχορήγησης.

20. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ θα πρέπει να αναφέρουν το διοργανωτή ή / και χορηγό στα έντυπα της παράστασής τους με τρόπο που θα υποδειχθεί από τον ΘΟΚ.

21. Η παρούσα υπόκειται σε αλλαγές. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ επιφυλάσσει το δικαίωμα να επανακαθορίσει τους όρους ή και τον τρόπο διεξαγωγής του Φεστιβάλ, σε περίπτωση που κρίνει πως οι συνθήκες το επιβάλλουν.

22. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ σημαίνει και αποδοχή των όρων της διοργάνωσης και των αποφάσεων της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Φεστιβάλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
«Μεγαλοπρέπεια» | Ανεβαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο για δύο τελευταίες παραστάσεις

«Μεγαλοπρέπεια» | Ανεβαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο για δύο τελευταίες παραστάσεις

«Μεγαλοπρέπεια» | Ανεβαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο για δύο τελευταίες παραστάσεις

Υποβλήθηκαν 47 προτάσεις για το β’ εξάμηνο του Σχεδίου Θυμέλη

Υποβλήθηκαν 47 προτάσεις για το β’ εξάμηνο του Σχεδίου Θυμέλη

Υποβλήθηκαν 47 προτάσεις για το β’ εξάμηνο του Σχεδίου Θυμέλη

«Ολόκληρη η βίβλος σε μια ώρα» | Δύο τελευταίες παραστάσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό

«Ολόκληρη η βίβλος σε μια ώρα» | Δύο τελευταίες παραστάσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό

«Ολόκληρη η βίβλος σε μια ώρα» | Δύο τελευταίες παραστάσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό