ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (2021-2025)| Βελτιωμένο το φετινό σχέδιο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 4.11.2022
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Γιάννης Τουμαζής προκηρύσσει το Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2023, στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Λευκωσία, Κύπρος
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Γιάννης Τουμαζής προκήρυξε σε διάσκεψη τύπου τα Σχέδια του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (2021-2025)

Προκηρύχθηκαν σήμερα τα Σχέδια του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (2021-2025) για το επόμενο έτος, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα πολιτιστικής δραστηριοποίησης φορέων, ομάδων φυσικών προσώπων και μεμονωμένων πολιτιστικών δημιουργών στους τομείς της Λογοτεχνίας, των Εικαστικών, της Μουσικής, του Χορού, του Θεάτρου, του Παραδοσιακού Πολιτισμού και του Κινηματογράφου.

" Η φετινή προκήρυξη γίνεται μετά από μια σειρά διαδικασιών, οι οποίες επέτρεψαν τη βελτίωση του Προγράμματος. Πέραν της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης (δηλ. της συζήτησης των εισηγήσεων που γίνονται κάθε χρόνο από τις ίδιες τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες για βελτίωση των Σχεδίων του Προγράμματος), είχαμε ενώπιον μας φέτος, για πρώτη φορά, και τις εισηγήσεις που μας υπέβαλαν εξωτερικοί αξιολογητές, από τους οποίους ζητήσαμε να προβούν σε αξιολόγηση των Σχεδίων του Προγράμματος και να μας εισηγηθούν αλλαγές που οδηγούν στη βελτίωσή τους. Ακούσαμε. επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και του ανοικτού διαλόγου που διατηρούμε με οργανωμένα σύνολα δημιουργών, τις δικές τους θέσεις, απόψεις και εισηγήσεις. Συγκεκριμένα, την περασμένη Δευτέρα είχαμε συνάντηση με εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Εικαστικών και συζητήσαμε μαζί τους τις δικές τους προτάσεις για την καλύτερη διαμόρφωση και βελτίωση των Σχεδίων του Προγράμματος, ώστε αυτά να λαμβάνουν υπόψη και να εξυπηρετούν καλύτερα τις δικές τους ανάγκες." δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο κ.Τουμαζής.

Έχουν ακουστεί με πολλή προσοχή όλες οι εισηγήσεις για βελτίωση των Σχεδίων και η ομάδα του Υφυπουργείου προσπαθήσε – στο πλαίσιο του εφικτού – να ικανοποιήσει τις προτάσεις που είχε ενώπιον της. " Η διαδικασία βελτίωσης δεν έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης, αλλά αποτελεί συνεχή προσπάθεια και στόχο. Για τούτο θα συνεχίσουμε και στο μέλλον, μέχρι τη λήξη του Προγράμματος το 2025, να προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, εκεί και όπου αυτό είναι δυνατό." πρόσθεσε.

Σε συντομία στις αλλαγές που έχουν γίνει στα Σχέδια για το 2023 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοσή τους (δηλ. τα Σχέδια του 2022).

1. Αύξηση ποσού α΄ δόσης που παραχωρείται στους αιτητές:

Το ποσό της α΄ δόσης της χρηματοδότησης (προκαταβολή) που θα παραχωρείται σε όσες αιτήσεις θα εγκρίνονται θα ανέρχεται στο 75% του συνολικού ποσού της εγκριθείσας χρηματοδότησης (αντί στο 60%, όπως ίσχυε προηγουμένως). Με αυτόν τον τρόπο οι αιτητές θα έχουν μεγαλύτερο ποσό στη διάθεσή τους για να ξεκινήσουν τις δραστηριότητες τους και να καλύψουν μεγάλο μέρος των δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίησή τους.

2. Αύξηση του αριθμού των ημερών για τις οποίες μπορεί να καταβληθεί ημερήσιο επίδομα:

Ο αριθμός των ημερών, για τις οποίες μπορεί να παραχωρηθεί επίδομα στους αιτητές για κάλυψη των δαπανών συντήρησης τους (διαμονή, διατροφή, διακίνηση), αυξάνεται από 5 σε 7.

3. Αύξηση στο ποσό που καταβάλλεται για κάλυψη ημερήσιου επιδόματος:

Το ύψος του ποσού που παραχωρείται ως ημερήσιο επίδομα συντήρησης αυξάνεται ουσιαστικά σε σχέση με το ποσό που παραχωρείτο προηγουμένως (από €100 σε €150 την ημέρα).

4. Κάλυψη σε ποσοστό 5% των υπερκεφαλικών δαπανών των φορέων:

Τα Σχέδια του Προγράμματος είναι σχεδιασμένα, ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένες δαπάνες των αιτητών που έχουν σχέση με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Πολλές άλλες δαπάνες, οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης ενός φορέα ως οργανισμού, δεν λαμβάνονταν προηγουμένως υπόψη. Για πρώτη φορά, αναγνωρίζονται και οι δαπάνες αυτού του τύπου και καλύπτονται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού των τελικών επιλέξιμων δαπανών μιας δραστηριότητας.

5. Εξέταση των αιτήσεων των φορέων και ομάδων φυσικών προσώπων από επιτροπές, στις οποίες θα συμμετέχει και εξωτερικός αξιολογητής:

Μέχρι την προηγούμενη έκδοση των Σχεδίων του Προγράμματος, οι αιτήσεις που υποβάλλονταν εξετάζονταν και αξιολογούνταν από τριμελείς ενδοϋπηρεσιακές επιτροπές. Σε μια προσπάθεια για εξωστρέφεια και διαφάνεια, η σύνθεση των επιτροπών αλλάζει από το 2023, αφού θα συμμετέχει σ’ αυτές και εξωτερικός αξιολογητής. Η επιλογή των εξωτερικών αξιολογητών θα γίνει από το υφυπουργείο, στη βάση των Δηλώσεων Ενδιαφέροντος, οι οποίες θα υποβληθούν στο πλαίσιο Ανοικτής Πρόσκλησης που θα απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες από τους τομείς της Λογοτεχνίας, των Εικαστικών, της Μουσικής, του Χορού, του Θεάτρου, του Παραδοσιακού Πολιτισμού και του Κινηματογράφου. Νοείται ότι η προσπάθεια αυτή (δηλ. για τη συμπερίληψη εξωτερικού αξιολογητή στις επιτροπές αξιολόγησης) γίνεται σε πιλοτική βάση, και ότι η συνέχιση της θα εξαρτηθεί με βάση την αξιολόγηση των εμπειριών και των συμπερασμάτων που θα συναχθούν.

6. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων:

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί διακηρυγμένο στόχο της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς επίσης και για να είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πιο φιλική προς τους ίδιους τους αιτητές, προσφέρουμε φέτος για πρώτη φορά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των αιτήσεων για τα Σχέδια του Προγράμματος. Από το 2024, με βάση τον προγραμματισμό που γίνεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και ο οποίος, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για το Υφυπουργείο Πολιτισμού, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

7. Επανασχεδιασμός των Εντύπων Υποβολής Αίτησης:

Για να μπορούν οι αιτητές να υποβάλλουν τις αιτήσεις για τις δραστηριότητές τους πιο στοχευμένα και για να μπορούν αυτές να εξετάζονται πιο αποτελεσματικά, κρίθηκε σκόπιμο να σχεδιαστούν ειδικά για κάθε κατηγορία αιτητών (φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα) ξεχωριστά Έντυπα Υποβολής Αίτησης (Έντ. ΠΟΛ. 1, Έντ. ΠΟΛ. 2 και Έντ. ΠΟΛ. 3 για φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, αντίστοιχα).

8. Κατάργηση των 3 περιόδων υποβολής και εξέτασης αιτήσεων για το διατομεακό Σχέδιο «Σχέδιο Στήριξης Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Δημιουργών»:

Το διατομεακό «Σχέδιο Στήριξης Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Δημιουργών» έχει ειδικά σχεδιαστεί για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες πολιτιστικών δημιουργών σε σχέση με δραστηριότητες τους στο εξωτερικό. Τα αιτήματα που υποβάλλονται αφορούν στην κάλυψη εξόδων εγγραφής σε σεμινάρια/εργαστήρια που γίνονται στο εξωτερικό, εξόδων διακίνησης, επιδομάτων συντήρησης, μεταφορά/ασφάλιση/συσκευασία υλικού που πρέπει να πάρουν μαζί τους στο εξωτερικό και στην προβολή της δραστηριότητας τους. Πρόκειται για δραστηριότητες με βραχύ ορίζοντα προγραμματισμού, αφού οι πολιτιστικοί δημιουργοί συνήθως ενημερώνονται ότι μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτές λίγους μήνες πριν τη διοργάνωση τους. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε σχέση με αυτού του τύπου τις δραστηριότητες, και αποσκοπώντας στην όσο το δυνατό πιο έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκρισή μας στα αιτήματα που υποβάλλονται, έχουμε προβεί στην κατάργηση των 3 περιόδων υποβολής και εξέτασης τους. Για το 2023, όσα αιτήματα υποβάλλονται στο πλαίσιο εφαρμογής αυτού του Σχεδίου θα μπορούν να εξετάζονται αμέσως μετά την παραλαβή τους.

"Ολοκληρώνοντας, τονίζω ότι για το 2023 έχουμε υιοθετήσει πολλές από τις εισηγήσεις των φορέων και ατόμων που αξιοποιούν το Πρόγραμμα Πολιτισμός, καθώς και εισηγήσεις εξωτερικών φορέων που έχουν προβεί σε διερεύνηση για το θέμα, ώστε το πρόγραμμα να είναι πιο ευέλικτο και φιλικό προς τους φορείς, τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες. Είμαστε ανοιχτοί σε περαιτέρω βελτιώσεις και εισηγήσεις γι’ αυτό και θεωρούμε το 2023 μια πιλοτική χρονιά." πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
«Κύπρος Νυν και Αεί» | Μουσικό ταξίδι σε επιμέλεια Γιώργου Νταλάρα και Πόλυ Κυριάκου

«Κύπρος Νυν και Αεί» | Μουσικό ταξίδι σε επιμέλεια Γιώργου Νταλάρα και Πόλυ Κυριάκου

«Κύπρος Νυν και Αεί» | Μουσικό ταξίδι σε επιμέλεια Γιώργου Νταλάρα και Πόλυ Κυριάκου

Σάττι: Αφιερωμένο στους πρόσφυγες που χάθηκαν στη Μεσόγειο το videoclip του «Αχ Θάλασσα»

Σάττι: Αφιερωμένο στους πρόσφυγες που χάθηκαν στη Μεσόγειο το videoclip του «Αχ Θάλασσα»

Σάττι: Αφιερωμένο στους πρόσφυγες που χάθηκαν στη Μεσόγειο το videoclip του «Αχ Θάλασσα»

Grand Palais | Το Αρ Νουβό παλάτι του Παρισιού ανοίγει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

Grand Palais | Το Αρ Νουβό παλάτι του Παρισιού ανοίγει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

Grand Palais | Το Αρ Νουβό παλάτι του Παρισιού ανοίγει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

Όταν «δολοφόνησαν» τον Τραμπ με μαχαίρι το 2017

Όταν «δολοφόνησαν» τον Τραμπ με μαχαίρι το 2017

Όταν «δολοφόνησαν» τον Τραμπ με μαχαίρι το 2017