Θεσμοθέτηση του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 25.2.2016

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, προωθώντας την πολιτιστική αποκέντρωση και την επαναδιαπραγμάτευση του πολιτιστικού μας γίγνεσθαι, ανέπτυξαν πιλοτικά μια σειρά από πολιτιστικές δράσεις σε διάφορες κοινότητες, που στέφθηκαν με επιτυχία. Συνέπεια αυτής της θετικής πρόσληψης πολιτιστικών δράσεων υψηλού επιπέδου στις κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου είναι η θεσμοθέτηση του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης από το 2016.
 1. ΣΤΟΧΟΙ
Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στις κοινότητες κατά το 2016 θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω την πορεία ισορρόπησης της ετεροβαρούς από τα μεγάλα αστικά κέντρα στις απομακρυσμένες κοινότητες της υπαίθρου. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι ισόρροπη τόσο γεωγραφικά (να εκπροσωπούνται στο πρόγραμμα κοινότητες από όλες τις επαρχίες) όσο και θεματολογικά (να παρουσιαστούν δράσεις από όλους σχεδόν τους τομείς που αποτελούν πεδίο δράσης των Πολιτιστικών Υπηρεσιών).
 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Α) Φυσικά πρόσωπα, δηλαδή καλλιτέχνες ή γενικότερα πολιτιστικοί δημιουργοί ή πολιτιστικοί φορείς/οργανισμοί που έχουν έρθει σε επαφή με συγκεκριμένη κοινότητα ή κοινότητες που ενδιαφέρεται/ονται να φιλοξενήσουν την δράση.


Β) Κοινοτικά συμβούλια που έχουν έρθει σε επαφή με καταξιωμένους και ταλαντούχους καλλιτέχνες, πνευματικούς ανθρώπους, πολιτιστικούς παράγοντες κ.ο.κ. και έχουν καταρτίσει πρόταση η οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στις δράσεις του προγράμματος.
 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Πρόταση για έγκριση δράσης και υλοποίησης από της Πολιτιστικές Υπηρεσίες μπορούν να υποβάλουν όσοι το επιθυμούν, αρκεί να είναι εμπεριστατωμένες και να μπορούν να υλοποιηθούν σε κοινότητες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι υποδομές στις κοινότητες είναι αρκετά περιορισμένες και γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν επιθεωρήσει εκ των προτέρων τις εγκαταστάσεις και τις τεχνικές δυνατότητες των κοινοτήτων που θα προτείνουν στην πρότασή τους ως χώρο/ους πραγματοποίησης της πολιτιστικής δράσης. Το κόστος υλοποίησης βαραίνει αποκλειστικά τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες. Οι προτάσεις δύνανται να αφορούν παραστατικές τέχνες, εικαστικές τέχνες, γράμματα ή συνδυασμό των πιο κάτω, δηλαδή:
 • Εικαστική έκθεση (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, εγκατάσταση)
 • Συνέδριο – Σειρά διαλέξεων με κυπρολογικό θέμα
 • Λογοτεχνικές εκδηλώσεις
 • Θεατρική παράσταση
 • Δρώμενο σύγχρονου χορού
 • Μουσική εκδήλωση
 • Κινηματογραφικές εκδηλώσεις


 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι προτάσεις δεν πρέπει να έχουν ως βασική τους θεματική τον Λαϊκό Πολιτισμό. Η κυπριακή παράδοση μέσα από τους χορούς, τα τραγούδια, τις ηθογραφίες κ.ο.κ. είναι ήδη πολύ οικεία στους κατοίκους της υπαίθρου. Παρόμοιες εκδηλώσεις επαναλαμβάνονται πολύ συχνά στην περιφέρεια.
 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ


 • Ποιοτικά (δημιουργικά/καλλιτεχνικά/θεωρητικά) χαρακτηριστικά και σκεπτικό δραστηριότητας (Σ.Β.: 35%).
 • Συνάρτηση επιδιωκόμενου στόχου δραστηριότητας με ειδικούς στόχους Σχεδίου και συμβολή της στην ανάπτυξη του τομέα (Σ.Β.: 30%).
 • Προφίλ αιτητή/συντελεστών/συνεργατών/συμμετεχόντων (Σ.Β.: 15%).
 • Αποτελεσματικότητα μεθοδολογίας, οργάνωσης και προγραμματισμού (Σ.Β.: 10%).
 • Ρεαλιστικότητα οικονομικού προγραμματισμού/οργάνωσης εσόδων (Σ.Β.: 10%).


 • Οι προτάσεις θα πρέπει να δίνουν την ευκαιρία σε ταλαντούχους, αλλά και καταξιωμένους πολιτιστικούς δημιουργούς να παρουσιάσουν δείγματα γραφής της δουλειάς τους. Η ένταξη στην ενεργό δράση ανεκμετάλλευτου αξιόλογου καλλιτεχνικού δυναμικού θα θεωρείται ως πλεονέκτημα κατά την αξιολόγηση.
 • Οι προτάσεις θα πρέπει πρωτίστως να διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα και για την αυθεντικότητα της έμπνευσης, η οποία οφείλει να έχει ως αφετηρία τη σύζευξη των μη αστικών χώρων φιλοξενίας με μη δοκιμασμένες ή ελάχιστα δοκιμασμένες στην ύπαιθρο μορφές τέχνης και πνευματικής έκφρασης.


 • Προτεραιότητα θα δίνεται σε προτάσεις που προβλέπουν κάλυψη περισσότερων από μία κοινοτήτων (δηλαδή εκδηλώσεις που μπορούν να περιοδεύουν), ή/και προτάσεις που ενθαρρύνουν τη συνεργασία ανάμεσα σε κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων.
ΜΕΡΟΣ Β΄


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη φάκελο με τα εξής πέντε (5) έγγραφα:


(α)     Καλυπτική επιστολή με τα πλήρη στοιχεία του εισηγητή της πρότασης (Όνομα (φυσικού προσώπου που υποβάλλει την πρόταση είτε εξ ιδίων του είτε σε συνεργασία με Κοινοτικό/ά Συμβούλιο/α), τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, φαξ κ.ο.κ.). Στο έγγραφο αυτό πρέπει να φαίνεται τόσο ο παράγοντας που υποβάλλει την πρόταση όσο και η συμβεβλημένη κοινότητα και το αντίστροφο, αν πρόκειται για κοινότητα που υποβάλλει πρόταση, θα πρέπει να δηλώνεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν την ιδιοκτησία της ιδέας αλλά και την ευθύνη υλοποίησης της πρότασης.


(β)     Το σκεπτικό της δράσης (έως 1000 λέξεις). Στο έγγραφο αυτό πρέπει να δηλώνονται οι στόχοι, η διάρκεια, η πρωτοτυπία, οι χώροι, οι συντελεστές, να τεκμηριώνονται όλα τα πιο πάνω και να ασκείται επαρκής επιχειρηματολογία σε σχέση με τα πρόσωπα που επιλέχθηκαν, τους χώρους, τις υποδομές και το χρόνο. Σημειώνεται ότι η τελική έγκριση για τις προτάσεις που θα επιλεχθούν θα δοθεί μετά από εξέταση των προτεινόμενων χώρων, σε συνεργασία με τις Κοινότητες και τον εκπρόσωπο της Ένωσης Κοινοτήτων.


(γ)    Βιογραφικά συντελεστών


(δ)   Πλάνο-σχεδιασμός υλοποίησης. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να δηλώνεται με λεπτομέρεια η μεθοδολογία υλοποίησης. Τα πρόσωπα, οι εθελοντές, οι φορείς, οι χορηγοί και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι.


(ε)   Αναλυτικός προϋπολογισμός ο οποίος σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο των €20.000. Οι αναγκαίες πιστώσεις θα διατεθούν από τη σχετική πρόνοια του Άρθρου 04352.3 - υποδ. Πολιτιστική Αποκέντρωση.


Κατά την εξέταση μιας οποιασδήποτε αίτησης οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να προβαίνουν στον επανακαθορισμό του ύψους μιας οποιασδήποτε από τις επιμέρους επιλέξιμες δαπάνες που θα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της δραστηριότητας, εφόσον τούτο κατά την κρίση τους είναι επιβαλλόμενο. Κατά τη γνωστοποίηση προς τον αιτητή της απόφασής τους σε σχέση με την αίτηση που υπέβαλε και νοουμένου ότι συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες παράλληλα θα τον ενημερώνουν εάν έχουν προβεί στον επανακαθορισμό του ύψους συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών που ο ίδιος περιέλαβε στον προϋπολογισμό της αίτησής του.
 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι προτάσεις θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή, στην οποία θα μετέχουν οι αρμόδιοι Μορφωτικός Λειτουργός Α’ και Μορφωτικός Λειτουργός των Πολιτιστικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας.
 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Μετά την εξέταση των προτάσεων θα αποσταλούν ενημερωτικές επιστολές για τις αποφάσεις των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.


Οι εισηγητές των οποίων οι προτάσεις θα υιοθετηθούν θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο ως ανάδοχοι πλέον. Μετά την υπογραφή του συμβολαίου θα τους αποσταλεί η Α΄ δόση της χρηματοδότησης της δράσης, η οποία θα αντιστοιχεί στο 50% του προϋπολογισμού της δράσης. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εμβάσουν το ποσό σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο ανάδοχος. Μόλις ο ανάδοχος υποβάλει αποδεικτικά πληρωμών ίσης η μεγαλύτερης αξίας από το συνολικό ποσό της Α΄ δόσης, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να εμβάσουν τη Β΄ δόση, που αντιστοιχεί στο 25% του προϋπολογισμού. Η Γ΄ δόση καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της δράσης και την υποβολή αποδεικτικών ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το ποσό της Β΄ δόσης. Η άμεση καταβολή τηρείται και σε αυτή την περίπτωση, ενώ τελευταία υποχρέωση του ανάδοχου είναι η υποβολή αποδεικτικών δικαιολόγησης του ποσού της Γ΄ δόσης.


Σε περίπτωση που ο απολογισμός είναι μικρότερος από τον προϋπολογισμό, ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που δεν δικαιολογείται με αποδεικτικά πληρωμών δαπανών οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες. Σε περίπτωση που ο απολογισμός είναι μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες δεν έχουν καμιά υποχρέωση να καλύψουν το επιπλέον ποσό.
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε στενή συνεργασία με τον αρμόδιο Λειτουργό των Πολιτιστικών Υπηρεσιών ο οποίος θα παρακολουθεί τα πάντα καθ’όλη την περίοδο προπαρασκευής και υλοποίησης της δράσης. Η όποια ενδεχόμενη εισήγηση για αλλαγή στο περιεχόμενο, τη διάρκεια ή σε οποιαδήποτε άλλη παράμετρο της δράσης πρέπει να γίνεται αμέσως γνωστή στον αρμόδιο Λειτουργό, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για ενημέρωση και υποβολή εισήγησης προς τον Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Καμιά ουσιώδης αλλαγή δεν δύναται να λάβει χώρα χωρίς την προηγούμενη έγκριση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.
 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως την Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016 στα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Ιφιγενείας 27, 2007, Στρόβολος. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στην υποβολή των προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη κυρία Μαρίνα Τρυφωνίδου (22 809840, mtryfonidou@culture.moec.gov.cy) ή στον κύριο Αριστόδημο Αναστασιάδη (22 809841).

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ