Νέο λογότυπο για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 23.3.2016

Την προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία λογότυπου για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.


Το βραβείο του διαγωνισμού ανέρχεται στα €1000.


Το λογότυπο θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το ρόλο και την αποστολή τους. Η πρωτοτυπία, η έμπνευση και ο συμβολισμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αποτυπώνονται στο λογότυπο, το οποίο θα αποτελεί το θεμέλιο λίθο της ταυτότητας των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.


Το λογότυπο θα συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, τα επιστολόχαρτα και άλλα έντυπά τους.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε γραφίστες και εικαστικούς καλλιτέχνες.
 2. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρόσωπα που συνδέονται με συγγένεια πρώτου βαθμού ή δεύτερου βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με μέλη της Κριτικής Επιτροπής.
 


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
 1. Το λογότυπο να ενσωματώνει τον τίτλο:
     Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες.
 1. Το λογότυπο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραμμική μαυρόασπρη και έγχρωμη εκτύπωση (CMYK ή PANTONE). Επίσης να μπορεί να εφαρμοστεί σε σκούρο η ανοικτόχρωμο φόντο (reverse). Να δοθεί ακριβής περιγραφή των χρωμάτων που θα προταθούν σε τετραχρωμία και σε PANTONE. Το λογότυπο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 χρώματα PANTONE ή τα 4 χρώματα της τετραχρωμίας.
 2. Η γραμματοσειρά (font) που θα χρησιμοποιηθεί να μπορεί να αγοραστεί (αν χρειαστεί).
 3. Το λογότυπό θα πρέπει να δημιουργηθεί σε γραμμική μορφή vector-eps ή σε υψηλής ανάλυσης εικόνα TIFF ή JPEG (τουλάχιστον 300 dpi σε 210 x 297 χιλ.). Εκτός αυτού, το λογότυπο θα πρέπει να είναι εκτυπώσιμο σε χαμηλή σκάλα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μικρή διάσταση (1.5 εκ.).
 4. Στις προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να δοθούν τόσο στη μικρότερη διάσταση (1,5 εκ) όσο και σε διάσταση 15 εκ σε έντυπη μορφή, έγχρωμο και μαυρόασπρο, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (PDF)σε CD ή DVD
 5. To λογότυπο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομο χωρίς την ονομασία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες
 6. Το λογότυπο δεν πρέπει να είναι ή να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία, για τα οποία ο διαγωνιζόμενος δεν έχει άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής, έκδοσης κα εκμετάλλευσης.
 7. Ο βραβευμένος υποχρεούται να παραδώσει το λογότυπο σε αγγλικό (Cultural Services-Ministry of Education and Culture)και ελληνικό δείγμα σε ηλεκτρονική μορφή CD ή DVD σε όλες τις πιο πάνω εφαρμογές.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
 1. Το λογότυπο να παραπέμπει στο ρόλο και την αποστολή των Π.Υ.
 2. Να είναι πρωτότυπο (να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε ή για οποιοδήποτε σκοπό), αυθεντικό και ευφάνταστο
 3. Να είναι ευδιάκριτο, λιτό και να απομνημονεύεται εύκολα από το κοινό
 4. Να διακρίνεται για την καλλιτεχνική, σχεδιαστική και τεχνική του αρτιότητα
 5. Να διαρκεί στο χρόνο
 6. Nα είναι δυνατή η αποτύπωσή του σε οποιοδήποτε υλικό και μέσο (συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, περιοδικών, εφημερίδων, ταινιών, τηλεόρασης, συσκευασίες σε δυσδιάστατη και τρισδιάστατη απόδοση).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
 1. Ο/Η δημιουργός του νικητήριου λογότυπου, αποποιείται των πνευματικών του δικαιωμάτων και το έργο του θα αποτελέσει ιδιοκτησία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Όλα τα αποκλειστικά και μεταβιβαζόμενα δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση, και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους του λογότυπου που θα κερδηθεί ανατίθενται στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες. Κανένα άλλο άτομο δε θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογότυπο, συμπεριλαμβανομένου του διαγωνιζομένου (δικαιούται να το χρησιμοποιήσει στο προσωπικό του πορτοφόλιο).
 2. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν και να αλλάζουν το λογότυπο, να διεξάγουν επαγγελματικό ανασχεδιασμό, να δημιουργούν διαφορετικές εκδοχές του λογότυπου σε σχέση με το χρώμα, το μέγεθος τη μορφή, την ανάλυση και όλες τις άλλες ιδιότητες χωρίς κανέναν περιορισμό, σε συνεργασία ή με τη σύμφωνη γνώμη του δημιουργού της βραβευθείσας πρότασης.
 3. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν το λογότυπο εάν το κρίνουν απαραίτητο ή θεωρήσουν ότι δεν αντικατοπτρίζει πλέον την αποστολή του.
 4. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες δεν είναι υποχρεωμένες να δεχθούν ή να εγκρίνουν οποιαδήποτε πρόταση, αν κρίνουν ότι δεν υπάρχει κατάλληλη.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
 1. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν περισσότερες από μια προτάσεις.
 2. Κάθε πρόταση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α3.
 3. Πάνω στο φάκελο θα αναγράφεται «Διαγωνισμός για Επιλογή Λογοτύπου για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού», καθώς και ένας επταψήφιος αριθμός της επιλογής του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Οποιαδήποτε στοιχεία του/της διαγωνιζομένου/νης δεν πρέπει να αναγράφονται στο φάκελο υποβολής της πρότασης.
 4. Με την υποβολή της κάθε πρότασης ο διαγωνιζόμενος θα παραλαμβάνει βεβαίωση παραλαβής στην οποία θα αναγράφεται ο επταψήφιος αριθμός του κάθε φακέλου/πρότασης που θα υποβάλλει.
 5. Κάθε διαγωνιζόμενος/νη θα πρέπει να υποβάλει την πρόταση του/της σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε CD ή DVD).
 6. Η έντυπη πρόταση για το λογότυπο στις εφαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ πρέπει να είναι κολλημένη/ες σε χαρτόνι/α μεγέθους Α4 (29,7 εκ. Χ 21 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε χαρτονίου να επικολληθεί φάκελος μέσα στον οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία του/της διαγωνιζόμενου/ης (ονοματεπώνυμο, βιογραφικό σημείωμα, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση).
 7. Μπορεί επίσης να υποβληθεί σκεπτικό της υποβληθείσας πρότασης μέχρι 200 λέξεις.
 8. Με τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων ο/η διαγωνιζόμενος/η θεωρείται ότι αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του διαγωνισμού.
 9. Στο νικητήριο λογότυπο μπορεί να γίνουν εισηγήσεις για μικρές τροποποιήσεις/βελτιώσεις πριν δοθεί η τελική του μορφή.
 10. Οι αιτήσεις να παραδίδονται στην κα. Ανθή Παναγιώτου (Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Ιφιγενείας 27, Ακρόπολη, 2ος όροφος, τηλ. 22809823) σε κλειστό φάκελο με την αναφορά «Διαγωνισμός για Επιλογή Λογοτύπου για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού» μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου.
 11. Οι Πολιτιστικές υπηρεσίες δεν είναι υποχρεωμένες να δεχθούν ή να εγκρίνουν οποιαδήποτε πρόταση, αν κρίνουν ότι δεν έχει υποβληθεί κατάλληλη για λογότυπο.
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:


Οι διαγωνιζόμενοι θα κριθούν από τετραμελή επιτροπή απαρτιζόμενη από τη Γενική Διευθύντρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών (Πρόεδρος), τον Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών, την Ανώτερη Μορφωτική Λειτουργό Νάντια Στυλιανού, την Ανώτερη Μορφωτική Λειτουργό Έλενα Χριστοδουλίδου και ένα επιθεωρητή τέχνης του Υ.Π.Π..


Σκεπτικό θα συνταχθεί μόνο για το λογότυπο που θα επιλεγεί.


Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στην κ.  Πέτρο Δυμιώτη τηλ. 22809815 και κα. Έλενα Χριστοδουλίδου τηλ. 22809845


Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ