Ένα ιστορικό θερινό σινεμά της Αθήνας αναβιώνει

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 6.7.2021
(ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) Στη φωτογραφία ο θερινός κινηματογράφος ΑΒ στα Πατήσια. Η γειτονιά των Πατησίων αποκτά ξανά ζωή, φως και πολιτισμό, καθώς άνοιξε μετά από 30 χρόνια που παρέμενε κλειστός ο ιστορικός θερινός κινηματογράφος ΑΒ. Ο κινηματογράφος είχε κλείσει το 1990 όταν πουλήθηκε το επιβλητικό διώροφο αρχοντικό στην οδό Θεοτοκοπούλου που τον φιλοξενούσε. Το 2005 ο Δήμος Αθηναίων αγόρασε το σύνολο της ιδιοκτησίας, προκειμένου να διασώσει ένα στολίδι της αστικής ιστορίας της πόλης και να το επιστρέψει σήμερα στη γειτονιά και τους κατοίκους της. Ο θερινός κινηματογράφος ΑΒ, μαζί με το γειτονικό πάρκου Κλωναρίδη - Φιξ που αναμορφώθηκε πλήρως δημιουργούν στα Πατήσια δύο σημεία αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Δευτέρα 5 ιουλίου 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/STR

Η γειτονιά των Πατησίων αποκτά ξανά ζωή, φως και πολιτισμό, καθώς στις 5 Ιουλίου άνοιξε μετά από 30 χρόνια που παρέμενε κλειστός ο ιστορικός θερινός κινηματογράφος ΑΒ.


Ο θερινός κινηματογράφος ΑΒ, μαζί με το γειτονικό πάρκου Κλωναρίδη - Φιξ που αναμορφώθηκε πλήρως δημιουργούν στα Πατήσια δύο σημεία αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Ο κινηματογράφος είχε κλείσει το 1990 όταν πουλήθηκε το επιβλητικό διώροφο αρχοντικό στην οδό Θεοτοκοπούλου που τον φιλοξενούσε. Το 2005 ο Δήμος Αθηναίων αγόρασε το σύνολο της ιδιοκτησίας, προκειμένου να διασώσει ένα στολίδι της αστικής ιστορίας της πόλης και να το επιστρέψει σήμερα στη γειτονιά και τους κατοίκους της.
Ξανανοίγει μετά από 30 χρόνια ο θερινός κινηματογράφος ΑΒ στα Πατήσια

Η πανέμορφη και εντυπωσιακή «Βίλλα Θεοτοκοπούλου» και ο παρακείμενος Κινηματογράφος ΑΒ, φωτίστηκαν ξανά και μαζί τους φώτισαν τα χαμόγελα των κατοίκων της περιοχής. Των ανθρώπων που τα κουβαλάνε στις αναμνήσεις τους και θέλουν να υπάρχουν στο μέλλον και στο αύριο των παιδιών τους.

Την ίδια στιγμή, το εμβληματικό πάρκο ΦΙΞ που πρόσφατα μεταμορφώθηκε σ' ένα σύγχρονο αειφόρο αστικό πάρκο, με δομή και φύτευση βάσει των διεθνών τάσεων αρχιτεκτονικής τοπίου και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, σηματοδοτεί την αναβάθμιση της γειτονιάς σε σημαντικό πνεύμονα πρασίνου, που δίνει πολύτιμες "ανάσες" δροσιάς στους ανθρώπους της πυκνοδομημένης περιοχής των Πατησίων.

TECHNOPOLISAB
TECHNOPOLIS AB
ÄÇÌÏÓ ÁÈÇÍÁÉÙÍ ÌÅÔÁ ÁÐÏ 30 ×ÑÏÍÉÁ ÎÁÍÁÍÏÉÃÅÉ Ï ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ Á ÓÔÁ ÐÁÔÇÓÉÁ
(ÎÅÍÇ ÄÇÌÏÓÉÅÕÓÇ) Óôç öùôïãñáößá ï èåñéíüò êéíçìáôïãñÜöïò Á óôá ÐáôÞóéá. Ç ãåéôïíéÜ ôùí Ðáôçóßùí áðïêôÜ îáíÜ æùÞ, öùò êáé ðïëéôéóìü, êáèþò Üíïéîå ìåôÜ áðü 30 ÷ñüíéá ðïõ ðáñÝìåíå êëåéóôüò ï éóôïñéêüò èåñéíüò êéíçìáôïãñÜöïò ÁÂ. Ï êéíçìáôïãñÜöïò åß÷å êëåßóåé ôï 1990 üôáí ðïõëÞèçêå ôï åðéâëçôéêü äéþñïöï áñ÷ïíôéêü óôçí ïäü Èåïôïêïðïýëïõ ðïõ ôïí öéëïîåíïýóå. Ôï 2005 ï ÄÞìïò Áèçíáßùí áãüñáóå ôï óýíïëï ôçò éäéïêôçóßáò, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáóþóåé Ýíá óôïëßäé ôçò áóôéêÞò éóôïñßáò ôçò ðüëçò êáé íá ôï åðéóôñÝøåé óÞìåñá óôç ãåéôïíéÜ êáé ôïõò êáôïßêïõò ôçò. Ï èåñéíüò êéíçìáôïãñÜöïò ÁÂ, ìáæß ìå ôï ãåéôïíéêü ðÜñêïõ Êëùíáñßäç - Öéî ðïõ áíáìïñöþèçêå ðëÞñùò äçìéïõñãïýí óôá ÐáôÞóéá äýï óçìåßá áíáöïñÜò ãéá ôïõò êáôïßêïõò êáé ôïõò åðéóêÝðôåò. ÄåõôÝñá 5 éïõëßïõ 2021. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÄÇÌÏÓ ÁÈÇÍÁÉÙÍ/STR


Η ιστορία του ΑΒ και η διάσωσή του από τον Δήμο Αθηναίων

Το επιβλητικό διώροφο αρχοντικό στην οδό Θεοτοκοπούλου, κοντά στο πάρκο Κλωναρίδη-Φιξ, στέκει ακόμα περήφανο. Το ίδιο και ο άλλοτε κατάφυτος από μωβ ζουμπούλια κήπος του.

Οι Βιτάληδες, ιδιοκτήτες του σπιτιού με καταγωγή από την Νάξο ήρθαν στην Αθήνα στις αρχές του 1900. Το κτίριο της βίλας χτίστηκε από μάστορες του Τσίλλερ. Έζησαν ευτυχισμένα χρόνια στον οδό Θεοτοκοπούλου. Λίγο πριν το 1970, ο Αριστείδης Βιτάλης με τις αλλαγές των οικοδομικών κανονισμών, είχε την ιδέα να μετατρέψει ένα μέρος του υπέροχου κήπου σε κινηματογράφο, έναν από τους ωραιότερους της Αθήνας, που πήρε την ονομασία του από τα αρχικά του ονόματός του.

Η πρώτη παράσταση του κινηματογράφου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1971, πενήντα χρόνια πριν, και η λειτουργία του σταμάτησε το 1990. Η οικογένεια πούλησε το προγονικό σπίτι τη δεκαετία του 1990 και ο Δήμος Αθηναίων αγόρασε το σύνολο της ιδιοκτησίας από τους νέους ιδιοκτήτες το 2005 για να διασώσει ένα στολίδι της αστικής ιστορίας της πόλης των Αθηνών.

Σήμερα, ο ανανεωμένος κινηματογράφος ΑΒ έχει γίνει ξανά ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και για έναν ολόκληρο μήνα θα χαρίσει σε μικρούς και μεγάλους ξεχωριστές καλοκαιρινές βραδιές, γεμάτες μουσική, χορό και θέατρο.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΞΑΝΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΒ ΣΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ
(ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) Στη φωτογραφία το πάρκο Κλωναρίδη - Φιξ. Η γειτονιά των Πατησίων αποκτά ξανά ζωή, φως και πολιτισμό, καθώς άνοιξε μετά από 30 χρόνια που παρέμενε κλειστός ο ιστορικός θερινός κινηματογράφος ΑΒ. Ο κινηματογράφος είχε κλείσει το 1990 όταν πουλήθηκε το επιβλητικό διώροφο αρχοντικό στην οδό Θεοτοκοπούλου που τον φιλοξενούσε. Το 2005 ο Δήμος Αθηναίων αγόρασε το σύνολο της ιδιοκτησίας, προκειμένου να διασώσει ένα στολίδι της αστικής ιστορίας της πόλης και να το επιστρέψει σήμερα στη γειτονιά και τους κατοίκους της. Ο θερινός κινηματογράφος ΑΒ, μαζί με το γειτονικό πάρκου Κλωναρίδη - Φιξ που αναμορφώθηκε πλήρως δημιουργούν στα Πατήσια δύο σημεία αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Δευτέρα 5 ιουλίου 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/STR


ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ethnos.gr


Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ