ΥΠΠ: Σχέδιο επιχορήγησης μετάφρασης έργων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 9.2.2018

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργειου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι δέχονται υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Επιχορήγησης για τη Μετάφραση και Έκδοση Έργων της Τουρκοκυπριακής Γραμματείας στην Ελληνική Γλώσσα και Έργων της Ελληνικής Γραμματείας της Κύπρου στην Τουρκική Γλώσσα στην υφιστάμενη του μορφή μέχρι τις 30 Μαρτίου 2018. Το υφιστάμενο Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, στον σύνδεσμο:


http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/programmata.html. Από τις 2 Απριλίου 2018 το πιο πάνω πρόγραμμα θα ισχύσει με νέα μορφή και αναθεωρημένες πρόνοιες υπό τον τίτλο Σχέδιο Επιχορήγησης Μετάφρασης Λογοτεχνικών Έργων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η νέα μορφή του προγράμματος επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση προς ενημέρωσή σας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Μορφωτική Λειτουργό Κυριακή Ιωαννίδου (τηλ. 22809839).ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ

Ισχύει από 2 Απριλίου 2018

 1. Σκοπός


Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, έχοντας ως στόχο τη βαθύτερη αλληλογνωριμία των δύο κοινοτήτων της Κύπρου μέσω της λογοτεχνίας, έχουν περιλάβει στον προϋπολογισμό τους από το 2010 πρόνοια για τη λειτουργία προγράμματος επιχορήγησης μετάφρασης έργων καταξιωμένων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων λογοτεχνών από την ελληνική στην τουρκική και από την τουρκική στην ελληνική γλώσσα.

 1. Δικαιούχοι αιτητές


Μεταφραστές οι οποίοι έχουν συμφωνία με εκδοτικούς οίκους της Κύπρου (οι οποίοι συστάθηκαν και λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τους Νόμους που ισχύουν σε αυτήν) ή του εξωτερικού. Οι εκδοτικοί οίκοι του εξωτερικού θα πρέπει να υποδείξουν συγκεκριμένο διανομέα ή βιβλιοπωλείο, με έδρα την Κυπριακή Δημοκρατία, με το οποίο θα συνεργαστούν για τη διανομή του βιβλίου.

 1. Περίοδος εφαρμογής


Το Σχέδιο θα εφαρμόζεται (στην παρούσα ή σε άλλη, αναθεωρημένη και διαφοροποιημένη μορφή) κατά τη χρονική περίοδο 2018-2021.

 1. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται


Οι εισηγήσεις της Επιτροπής σε σχέση με τις υποβαλλόμενες αιτήσεις διαμορφώνονται στη βάση του ελέγχου της πληρότητας των εξής προϋποθέσεων:

 1. Εξετάζονται αιτήσεις για την επιχορήγηση μετάφρασης έργων, τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί στην πρωτότυπη γλώσσα (ελληνικά ή τουρκικά αντίστοιχα).

 2. Το έργο που θα μεταφραστεί να είναι αξιόλογο και σημαντικό.

 3. Ο μεταφραστής να έχει την απαιτούμενη σχετική εμπειρία στον τομέα της λογοτεχνικής μετάφρασης. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου, τεκμήριο για την κατοχή της απαιτούμενης εμπειρίας αποτελεί η έκδοση τριών (3) τουλάχιστον έργων που έχουν μεταφραστεί από τον ίδιο (από την ελληνική στην τουρκική ή από την τουρκική στην ελληνική). Η μετάφραση θα πρέπει να γίνεται απευθείας από το πρωτότυπο και όχι από μετάφρασή του σε άλλη γλώσσα.

 4. Ο μεταφραστής θα πρέπει απαραίτητα να διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά του σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στο εξωτερικό.

 5. Στην αίτηση να ορίζεται ο επιμελητής του υπό μετάφραση κειμένου.


Οι πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

 1. Επιλέξιμες δαπάνες και ανώτατο όριο (ένταση επιχορήγησης)


Ανώτατο όριο συνολικής επιχορήγησης: €9000. Τα έξοδα καλύπτονται ως εξής (α) έως 100% του κόστους μετάφρασης, με ανώτατο όριο αμοιβής του μεταφραστή τα €30 ανά σελίδα του πρωτότυπου κειμένου (εναπόκειται στην κρίση της Επιτροπής ο καθορισμός του τελικού ύψους αμοιβής ανά σελίδα του πρωτότυπου κειμένου) και (β) έξοδα γλωσσικής επιμέλειας: €5/σελίδα (ο αριθμός των σελίδων καθορίζεται βάσει του αριθμού των σελίδων του πρωτότυπου κειμένου).

 1. Σύνθεση και αρμοδιότητες οργάνου εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων


Οι αιτήσεις εξετάζονται από ειδική πενταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι Λειτουργός των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για τριετή θητεία. Οι αιτιολογημένες εισηγήσεις της Επιτροπής υποβάλλονται στον Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για έγκριση. Η απόφαση για έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων γνωστοποιείται στους αιτητές γραπτώς. Η έγκριση έχει ισχύ διάρκειας δύο χρόνων.

 1. Στοιχεία αίτησης


Οι αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από 5 αντίτυπα του προτεινομένου για μετάφραση βιβλίου, καθώς και από τα ακόλουθα έγγραφα (τα έγγραφα θα γίνονται δεκτά μόνο στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα ή, εφόσον πρόκειται για συμβόλαια ή δηλώσεις στην τουρκική γλώσσα, να επισυνάπτεται η μετάφραση τους στα ελληνικά ή στα αγγλικά):

 1. Βιογραφικό σημείωμα του μεταφραστή και ενδεικτικός κατάλογος των μεταφράσεών του.

 2. Βιογραφικό σημείωμα του επιμελητή και ενδεικτικός κατάλογος των έργων που έχει επιμεληθεί.

 3. Προφίλ του εκδοτικού οίκου και ενδεικτικός κατάλογος εκδόσεων του εκδοτικού οίκου.

 4. Αντίγραφο του συμβολαίου που έχει συναφθεί μεταξύ εκδότη και μεταφραστή, στο οποίο πρέπει να καταγράφεται η δέσμευση του εκδοτικού οίκου να εκδώσει το έργο σε αριθμό τουλάχιστον 500 αντιτύπων μετά την ολοκλήρωση της μετάφρασής του.

 5. Δήλωση Συναίνεσης του συγγραφέα ή του προσώπου στο οποίο ανήκουν τα συγγραφικά δικαιώματα για τη μετάφραση/έκδοση του έργου.

 6. Δήλωση του εκδότη ότι το όνομα του μεταφραστή και η συμβολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα αναφέρονται ευκρινώς στην έκδοση.


Σε περιπτώσεις που ο εκδοτικός οίκος είναι στο εξωτερικό, η σύμβαση διακίνησης του έργου από συγκεκριμένο διανομέα ή βιβλιοπωλείο στην Κυπριακή Δημοκρατία

 1. Σε περιπτώσεις ανθολογιών, να επισυνάπτεται το σκεπτικό της επιλογής των κειμένων και να δηλώνεται από ποιον/ποιους έχει γίνει η ανθολόγηση.
8, Όροι παραχώρησης επιχορήγησης

Προϋπόθεση για την παραχώρηση της επιχορήγησης που θα εγκρίνεται αποτελεί η ολοκλήρωση της έκδοσης και η παράδοση 30 αντιτύπων στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, ως τεκμηρίου ολοκλήρωσης του έργου, συνοδευόμενων από:

(i) φορολογικό τιμολόγιο για το εγκριθέν ποσό, εκδομένο από τον αιτητή στο όνομα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (το σύνολο του ποσού θα παραχωρείται στον αιτητή, ο οποίος έχει την ευθύνη να παραδώσει στον επιμελητή το ποσό που του αναλογεί βάσει της κοινοποιηθείσας σε αυτόν σχετικής απόφασης των Πολιτιστικών Υπηρεσιών).

(ii) φορολογικό τιμολόγιο εκδομένο από τον επιμελητή προς τον μεταφραστή για την αμοιβή του επιμελητή, βάσει του αριθμού των σελίδων κειμένου του πρωτότυπου έργου.

(iii) φορολογικό τιμολόγιο που εκδίδεται από τον τυπογράφο προς τον εκδότη, στο οποίο θα αναγράφεται, μεταξύ άλλων, και ο αριθμός των εκτυπωθέντων αντιτύπων (βάσει του αναφερόμενου στο συμβόλαιο εκδότη-μεταφραστή αριθμού αντιτύπων). Το τυπογραφείο θα πρέπει να έχει έδρα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία ή στο εξωτερικό.

 1. Χρηματοδότηση Σχεδίου


Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από τις ειδικές πιστώσεις του Προϋπολογισμού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που θα εγκρίνονται εκάστοτε για την εφαρμογή του.

 1. Νομική Βάση


Το Πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας[1]. Ο εν λόγω Κανονισμός θέτει ως ανώτατο όριο επιχορήγησης τις €200.000 εντός μιας περιόδου τριών οικονομικών ετών. Η μη υπέρβαση του ανώτατου ορίου εξασφαλίζεται με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπουν οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 364/2009), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης από την Αρμόδια Αρχή.

 1. Υποχρέωση συμπερίληψης δήλωσης αποποίησης ευθύνης από πλευράς χορηγού


Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης για μετάφραση, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αναγράψουν στο επιχορηγούμενο έργο (στην ελληνική ή τουρκική γλώσσα, ανάλογα με την περίπτωση) την ακόλουθη δήλωση:

Η μετάφραση του παρόντος έργου έχει επιχορηγηθεί από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η επιχορήγηση δεν σημαίνει την αποδοχή από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού των απόψεων που εκφράζονται από τον συγγραφέα.

 1. Τροποποιήσεις/αλλαγές, αξιολόγηση


Κατά την περίοδο της ισχύος του Σχεδίου και με βάση την αξιολόγηση των ενδεχόμενων ενδιάμεσων συμπερασμάτων και διαπιστώσεων που δυνατό να προκύπτουν σε σχέση με την εφαρμογή του, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες θα διατηρούν το δικαίωμα να επιφέρουν τροποποιήσεις και αλλαγές, τόσο σε σχέση με το πλαίσιο και τους όρους όσο και σε σχέση με τα ποσά που θα διατίθενται για την εφαρμογή του.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Αλέξανδρος Χρονίδης

Αλέξανδρος Χρονίδης

Αλέξανδρος Χρονίδης

Παρουσίαση βιβλίου του Πέτρου Παπαπολυβίου στο Σπίτι της Κύπρου

Παρουσίαση βιβλίου του Πέτρου Παπαπολυβίου στο Σπίτι της Κύπρου

Παρουσίαση βιβλίου του Πέτρου Παπαπολυβίου στο Σπίτι της Κύπρου

Ο Λύκος στο Πρόζακ. Καφενείο

Ο Λύκος στο Πρόζακ. Καφενείο

Ο Λύκος στο Πρόζακ. Καφενείο

Παρουσίαση βιβλίου του Paul Stewart

Παρουσίαση βιβλίου του Paul Stewart

Παρουσίαση βιβλίου του Paul Stewart